Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, tot wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en tot intrekking Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie, Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG.

Met de REACH-verordening heeft de EU één systeem gecreëerd voor de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen. Het doel van deze verordening is de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te waarborgen. Het is op 1 juni 2007 in werking getreden. HELUKABEL GmbH produceert en verhandelt producten die producten zijn in de zin van de chemicaliënwetgeving. Daarom zijn wij onderworpen aan de informatieverplichtingen volgens artikel 33 van de REACH-verordening als een door ons geleverd product een SVHC-stof bevat in een concentratie van meer dan 0,1 massaprocent. In overeenstemming met de REACH-verordening wordt

HELUKABEL GmbH beschouwd als een downstreamgebruiker en is daarom niet onderworpen aan de registratieplicht. De lijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) wordt doorgaans één of twee keer per jaar bijgewerkt en gepubliceerd op de website van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). We zijn voortdurend in gesprek en wisselen informatie uit met onze leveranciers. Als u nog vragen heeft over stoffenverboden en stofvereisten (zoals REACH, RoHS, conflictmineralen (CMRT) enz.), neem dan contact op met compliance@helukabel.de