Data privacy verklaring

Welkom op de HELUKABEL-website en bedankt voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten en diensten. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens tijdens het verzamelen, verwerken en gebruiken tijdens uw bezoek aan onze website. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van andere partijen, ook niet als deze op de website van HELUKABEL zijn gelinkt.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers, gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU en alle nationale voorschriften inzake gegevensbescherming waaraan HELUKABEL is onderworpen. De bedoeling van dit privacybeleid is om het publiek te informeren over het type, de omvang en het doel van het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonlijke gegevens door ons bedrijf. Daarnaast informeert dit privacybeleid betrokkenen over hun rechten.

Als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking heeft HELUKABEL tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens zo naadloos mogelijk te laten verlopen. De overdracht van gegevens via internet heeft echter enkele inherente zwakheden, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden hebben betrokkenen het recht om andere middelen te gebruiken om persoonsgegevens aan ons over te dragen, b.v. per telefoon.

Cookie-instellingen:

U kunt uw cookie-instellingen wijzigen, met name om uw toestemming te verlenen of in te trekken, door op de volgende knop te klikken:

of door op de knop "Cookie-instellingen" in de footer van de website te klikken. Voor de cookie-instellingen in het webshop-gedeelte, gaat u naar de webshop subpagina('s) en selecteert u daar de overeenkomstige knop "Cookie-instellingen" in de footer.

Privacybeleid

Het privacybeleid van HELUKABEL is gebaseerd op de termen die zijn gedefinieerd door de Europese uitgever van richtlijnen en verordeningen in de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Daartoe willen we eerst wat terminologie toelichten. Dit privacybeleid gebruikt de volgende termen en definities: a) Persoonsgegevens Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. b) Betrokkene Een betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare persoon wiens persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke zijn verwerkt. c) Verwerking Verwerking betekent elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of op verzamelingen van persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemmen of combineren, beperken, wissen of vernietigen. d) Beperking van verwerking Beperking van de verwerking betekent het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken e) Profilering Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren te analyseren of te voorspellen , interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen. f) Pseudonimisering Pseudonimisering betekent de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. g) Controller: Verwerkingsverantwoordelijke betekent de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten. h) Verwerker: Verwerker betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke. i) Ontvanger Ontvanger betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of een andere instantie aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet een derde partij. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd. j) Derde partij Derde partij betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of lichaam anders dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en personen die, onder het directe gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker, gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken. k) Toestemming Toestemming van de betrokkene betekent elke vrijelijk gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, door een verklaring of door een duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben .

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming die van toepassing is in de Europese Unie is:

HELUKABEL BV
Randweg Zuid 19
6021 PT Budel
Tel.: +31 (0)495-499 049
E-mail: info@helukabel.nl
Website: www.helukabel.de

Om u uitgebreide functionaliteit op onze website te bieden, uw gebruiksgemak te vergroten en onze aanbiedingen te optimaliseren, maken we gebruik van zogenaamde "cookies" of vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw eindapparaat of harde schijf, geassocieerd met de browser die u gebruikt, en waardoor bepaalde informatie wordt verzonden naar de initiërende aanbieder. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overdragen naar uw eindapparaat. We gebruiken cookies voor verschillende doeleinden en met verschillende functies. We maken onderscheid tussen of de cookie technisch essentieel is, hoelang deze wordt opgeslagen en gebruikt, en of deze wordt ingesteld door onze website zelf of door derden.

We gebruiken specifieke cookies omdat ze strikt noodzakelijk zijn voor het correct functioneren van onze website en de bijbehorende functies (essentiële cookies). Deze cookies worden automatisch ingesteld wanneer u onze website of een specifieke functie bezoekt, tenzij u het instellen van cookies hebt voorkomen door overeenkomstige instellingen in uw browser. Daarentegen worden niet-essentiële cookies (bijvoorbeeld op het gebied van statistieken) ingesteld om bijvoorbeeld het comfort en de prestaties van onze website te verbeteren of om bepaalde instellingen die u heeft gemaakt op te slaan. We gebruiken ook dergelijke cookies om informatie te verkrijgen over het gebruik van specifieke delen van onze website, zodat we deze in de toekomst beter kunnen afstemmen op uw behoeften.

De meeste cookies zijn alleen nodig voor de duur van uw huidige serviceoproep of sessie en worden daarna verwijderd of verliezen hun geldigheid zodra u onze website verlaat of uw huidige sessie afloopt. Slechts af en toe worden cookies langer opgeslagen, bijvoorbeeld om u te herkennen en opgeslagen instellingen op te halen wanneer u op een later tijdstip onze website opnieuw bezoekt. In dergelijke gevallen worden de cookies automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde periode, afhankelijk van het type cookie en de functie ervan, wanneer u de pagina of het domein bezoekt dat de cookie heeft ingesteld.

Cookies van derden worden ingesteld en gebruikt door andere entiteiten of websites, zoals aanbieders van webanalysetools. Meer informatie over webanalysetools en bereikmeting (analyse en prestaties) wordt verstrekt in de volgende secties van dit privacybeleid. Derde partijen kunnen ook cookies gebruiken om advertenties weer te geven of inhoud van sociale medianetwerken te integreren (marketingcookies).

Het accepteren van cookies tijdens het gebruik van onze website is niet verplicht. Als u het gebruik van cookies niet wenst toe te staan, kunt u uw toestemming weigeren of intrekken in ons cookiebanner of het opslaan van cookies op uw eindapparaat voorkomen via de overeenkomstige instellingen in uw browser. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit en reikwijdte van onze website kan beperken. U kunt op elk moment opgeslagen cookies verwijderen in de systeeminstellingen van uw browser. Een overzicht van momenteel gebruikte cookies kunt u hier vinden: Overzicht cookies

Met betrekking tot Google Consent Mode V2: De status van uw toestemming voor cookies en gepersonaliseerde diensten van Google-services (bijv. Google Ads, zie fig. 16 van het privacybeleid) wordt gedeeld met Google in overeenstemming met de Digital Services- en Digital Markets-richtlijnen. Ons toestemmingsbeheerplatform informeert Google over de status van de toestemming. Het doel is ervoor te zorgen dat de toestemmingsstatus van gebruikers wordt nageleefd met betrekking tot Google Ads en de integratie van functies en externe diensten. Op deze manier wordt de toestemming van gebruikers en de intrekking ervan met betrekking tot Google Ads in combinatie met onze online inhoud dynamisch aangepast, onafhankelijk van de selecties van de gebruiker.

Voor meer gedetailleerde informatie over de aard, de omvang, de doeleinden, de rechtsgrondslag en de manieren om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking in verband met cookies, verwijzen we naar de beschrijvingen van de afzonderlijke functies die afhankelijk zijn van het gebruik van cookies.

De website van HELUKABEL verzamelt bij elk bezoek aan de website door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem een ​​bepaalde hoeveelheid gegevens of informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De soorten gegevens die kunnen worden verzameld, zijn (1) browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem naar onze website gaat (verwijzers genoemd), (4 ) de subpagina's die op onze website worden geopend door een toegangssysteem, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een IP-adres (Internet Protocol), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt voor bescherming tegen aanvallen op onze IT-systemen. HELUKABEL trekt geen conclusies over de betrokkene bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie. Deze informatie is in plaats daarvan nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit op lange termijn van onze IT-systemen en de technologie van onze website te waarborgen , en (4) wetshandhavers de nodige informatie verstrekken in het geval van een cyberaanval.

Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden door HELUKABEL enerzijds statistisch geëvalueerd en anderzijds met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verbeteren en een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt . De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van alle persoonlijke gegevens die door de betrokkene worden verstrekt, opgeslagen.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich te registreren op de website van de verantwoordelijke. Dit registratieproces omvat het verzamelen van persoonlijke gegevens. Welke persoonsgegevens aan de verwerkingsverantwoordelijke worden verstrekt, is te zien op de registratiepagina. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor interne verwerking bij de verantwoordelijke verzameld en opgeslagen.

De verwerkingsverantwoordelijke kan gegevens verstrekken aan een of meerdere verwerkers, zoals verzenddiensten, die de persoonsgegevens op hun beurt uitsluitend zullen gebruiken voor interne processen die verband houden met de doeleinden van de verwerkingsverantwoordelijke.

Door registratie op de website van de verwerkingsverantwoordelijke worden het door de internetserviceprovider (ISP) van de betrokkene toegewezen IP-adres en de datum en tijd van de registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen omdat ze nodig zijn om misbruik van onze diensten te voorkomen en eventueel voor het onderzoek naar mogelijke misdrijven. Als gevolg hiervan is de opslag van deze gegevens vereist voor de beveiliging van de verwerkingsverantwoordelijke. Deze gegevens worden niet aan derden bekendgemaakt, tenzij er een wettelijke verplichting is voor een dergelijke openbaarmaking, of de openbaarmaking is bedoeld voor strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige openbaarmaking van persoonlijke gegevens, stelt de verwerkingsverantwoordelijke in staat om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die naar hun aard alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde personen kunnen op elk moment de persoonlijke gegevens die tijdens hun registratie zijn bekendgemaakt, wijzigen of deze laten wissen uit de gegevensopslag van de verwerkingsverantwoordelijke. Op verzoek zal de verwerkingsverantwoordelijke elke betrokkene te allen tijde informeren over welke persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene zijn opgeslagen.

Bovendien zal de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of kennisgeving van de betrokkene corrigeren of wissen, tenzij dit wordt uitgesloten door wettelijke opslagvereisten. De functionaris voor gegevensbescherming die in dit privacybeleid wordt genoemd, is in dit kader beschikbaar als contactpersoon voor betrokkenen.

De HELUKABEL-website heeft een mogelijkheid om u te abonneren op onze bedrijfsnieuwsbrief. Welke persoonsgegevens tijdens het abonnement op de nieuwsbrief aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, is te zien in het aanmeldingsscherm. HELUKABEL gebruikt een nieuwsbrief om periodiek mededelingen over aanbiedingen en producten van het bedrijf naar klanten en zakenpartners te sturen.

Betrokkenen kunnen onze bedrijfsnieuwsbrief alleen ontvangen als ze (1) een geldig e-mailadres hebben en (2) zich abonneren op de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt een bevestigingsbericht verzonden naar het e-mailadres dat door de betrokkene is opgegeven tijdens het eerste abonnement op de nieuwsbrief (dubbele opt-in-methode). Dit bevestigingsbericht wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres, als betrokkene, het abonnement op de nieuwsbrief heeft geautoriseerd. Tijdens het abonnement op de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op dat door de internetprovider (ISP) is toegewezen aan het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt op het moment van inschrijving, evenals de datum en het tijdstip van inschrijving. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om een ​​(mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip op te sporen en dient daarom als wettelijke waarborg voor de verwerkingsverantwoordelijke. De persoonlijke gegevens die tijdens een nieuwsbriefabonnement worden verzameld, worden alleen gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief.

Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief e-mailmeldingen ontvangen als dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefservice en gerelateerde registratieprocessen, zoals het geval kan zijn in het geval van wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of de technische omstandigheden. Persoonlijke gegevens die tijdens het abonnement op de nieuwsbrief worden verzameld, worden niet aan derden verstrekt. De betrokkene kan het abonnement op de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen.

De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die door de betrokkene is gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken. Elke nieuwsbrief bevat een link voor het intrekken van de toestemming. Bovendien kunnen gebruikers zich rechtstreeks op de website van de controller afmelden voor de nieuwsbrief of de controller op andere manieren op de hoogte stellen.

HELUKABEL-nieuwsbrieven bevatten trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in e-mails die in html-indeling worden verzonden om het opnemen en analyseren van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie mogelijk van het succes of falen van online marketingcampagnes.

Met de ingebouwde trackingpixel kan HELUKABEL detecteren of en wanneer een e-mail is geopend en welke van de links in een e-mail door een betrokkene zijn geopend. Persoonlijke gegevens die via trackingpixels worden verzameld, worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van nieuwsbrieven te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de betrokkenen. Dergelijke persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Betrokkenen kunnen op elk moment hun toestemming intrekken, die afzonderlijk is gegeven met behulp van een dubbele opt-in-procedure. De verwerkingsverantwoordelijke verwijdert dergelijke persoonsgegevens wanneer de toestemming wordt ingetrokken. HELUKABEL interpreteert het uitschrijven van de nieuwsbrief automatisch als een intrekking van de toestemming.

Om aan de wettelijke vereisten te voldoen, bevat de website van HELUKABEL informatie om snel contact met ons bedrijf op te nemen en om directe communicatie met ons mogelijk te maken. Hieronder valt een algemeen e-mailcontact (e-mailadres). Als een betrokkene via e-mail of een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens, die vrijwillig door de betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of het contact met de betrokkene. Dergelijke persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. SSL-coderingstechnologie wordt gebruikt voor het overdragen van dergelijke gegevens. De contactmogelijkheden zijn:

 • Online formulier voor het downloaden van bestanden
 • Catalogusbestelling
 • Drumfeedback

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van betrokkenen slechts zo lang als nodig is om het doel van het bewaren van de gegevens te bereiken, of zoals bepaald door de Europese uitgevende instelling van richtlijnen en verordeningen of andere wetgevende instanties in wet- en regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is .

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving onbeschikbaar gemaakt of verwijderd wanneer het doel van het bewaren van de gegevens niet meer bestaat, of een door de Europese uitgevende instelling van richtlijnen en verordeningen of een andere wetgevende instantie bepaalde bewaartermijn verstrijkt.

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht, gedefinieerd door de Europese uitgever van richtlijnen en verordeningen, om bevestiging van de verwerkingsverantwoordelijke te vragen of de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt die betrekking hebben op de betrokkene. Betrokkenen die gebruik willen maken van dit recht op bevestiging kunnen te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

b) Recht van toegang

Elke betrokkene heeft het recht, bepaald door de Europese uitgever van richtlijnen en verordeningen, om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt, en, indien dat het geval is, toegang tot de persoonsgegevens en de volgende informatie, evenals een kopie van dergelijke informatie. Daarnaast heeft de Europese uitgever van richtlijnen en verordeningen de betrokkene een recht op informatie verleend met betrekking tot de volgende zaken:

 • De doeleinden van verwerking
 • De betrokken categorieën persoonsgegevens
 • De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
 • Waar mogelijk, de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard, of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen
 • Het bestaan ​​van het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
 • Het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 • Wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld:
 • Alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens Het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de betekenis en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
 • De betrokkene heeft ook recht op informatie over het al dan niet doorgeven van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om geïnformeerd te worden over de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte. Betrokkenen die van dit informatierecht gebruik willen maken, kunnen te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

c) Recht op rectificatie

De betrokkene heeft het recht, bepaald door de Europese uitgever van richtlijnen en verordeningen, om van de verantwoordelijke voor de verwerking onverwijld de rectificatie van hem of haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring. Betrokkenen die van dit recht op rectificatie gebruik willen maken, kunnen te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

d) Recht op gegevenswissing (recht om te worden vergeten)

De betrokkene heeft het recht, bepaald door de Europese uitvaardiging van richtlijnen en verordeningen, om van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen dat de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld worden gewist en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om de persoonsgegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende gronden is van toepassing:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 • De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd op grond van artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG, en wanneer er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking .
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de AVG.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.

Als één van de hierboven genoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst het wissen van persoonsgegevens die zijn opgeslagen door HELUKABEL te verzoeken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke (zie Sectie 2). Deze persoon zal er onmiddellijk voor zorgen dat het verzoek tot wissen onmiddellijk wordt nagekomen.

Wanneer HELUKABEL de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, van de AVG verplicht is om de persoonsgegevens te wissen, zal ons bedrijf, in zijn rol als verwerkingsverantwoordelijke en rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke stappen, inclusief technische maatregelen, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om het wissen door dergelijke verwerkingsverantwoordelijken van alle links naar, of kopieën of replicatie van, die persoonsgegevens. De functionaris voor gegevensbescherming van HELUKABEL of een andere medewerker zal in elk geval de nodige stappen ondernemen.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke betrokkene heeft het recht, gedefinieerd door de Europese uitgever van richtlijnen en verordeningen, om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
 • De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
 • De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar heeft de betrokkene nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21, lid 1, van de AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
Wanneer een van de bovenstaande voorwaarden van toepassing is en een betrokkene de beperking van zijn persoonlijke gegevens die bij HELUKABEL zijn opgeslagen, wenst te verkrijgen, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming van HELUKABEL of een andere medewerker zal de beperking van de verwerking initiëren.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elke betrokkene heeft het recht, bepaald door de Europese uitgever van richtlijnen en verordeningen, om de hem of haar betreffende persoonsgegevens, die hij of zij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. De betrokkene heeft ook het recht om die gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of punt (a) van artikel 9, lid 2, van de AVG of op een contract overeenkomstig punt (b) van artikel 6, lid 1, van de AVG en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. Bovendien kan bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens art. 20, lid 1, van de AVG heeft de betrokkene het recht om de directe overdracht van zijn persoonsgegevens van een verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen, indien dit technisch mogelijk is en indien dit geen nadelige gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen. Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, kan een betrokkene te allen tijde contact opnemen met de door HELUKABEL aangestelde functionaris voor gegevensbescherming.

g) Recht van bezwaar

De betrokkene heeft het recht, gedefinieerd door de Europese uitsteller van richtlijnen en verordeningen, om op grond van zijn of haar specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die is gebaseerd op punt (e ) of (f) van artikel 6, lid 1, van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van die bepalingen. Wanneer een bezwaar is ingediend, zal HELUKABEL de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Wanneer HELUKABEL persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit omvat profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien een betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal HELUKABEL de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden gebruiken. Wanneer persoonsgegevens door HELUKABEL worden verwerkt voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de AVG, heeft de betrokkene, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang. Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan een betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van HELUKABEL van een andere werknemer. In de context van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, kan de betrokkene zijn of haar recht van bezwaar uitoefenen met geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

De betrokkene heeft het recht, bepaald door de Europese uitgever van richtlijnen en verordeningen, om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit dat rechtsgevolgen voor hem of haar teweegbrengt of hem of haar op vergelijkbare wijze aanzienlijk treft, tenzij het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan ​​door het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en waarin ook passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder of (2) is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, dan zal HELUKABEL passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden van de betrokkene en de legitieme belangen, in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en om de beslissing aan te vechten. Als een betrokkene rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

i) Recht om toestemming voor verwerking in te trekken

De betrokkene heeft het recht, gedefinieerd door de Europese uitgever van richtlijnen en verordeningen, om zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken. Als een betrokkene gebruik wil maken van zijn of haar recht om toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van het sollicitatieproces. De verwerking kan elektronisch zijn. Dit is met name het geval wanneer een sollicitant sollicitatiedocumenten elektronisch aan de voor de verwerking verantwoordelijke overdraagt, b.v. via e-mail of een formulier op de website. Als de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst aangaat met de sollicitant, worden de overgedragen gegevens opgeslagen met het oog op de uitvoering van de arbeidsrelatie met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Als de verantwoordelijke en de sollicitant geen arbeidsovereenkomst aangaan, worden de sollicitatiedocumenten uiterlijk twee maanden na de kennisgeving van de sollicitant automatisch gewist, tenzij de verantwoordelijke andere legitieme belangen heeft om de gegevens niet te wissen.

Wij maken gebruik van advertentiemaatregelen van het bedrijf Meta, voorheen bekend als Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland).

Facebook-plug-ins: Telkens wanneer één van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die door ons wordt beheerd en waarop een Facebook-plug-in is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de gebruiker (hierna ook aangeduid als "betrokkene") automatisch gevraagd om de respectievelijke Facebook-plug-in van Meta te laden. Een volledig overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Tijdens deze technische procedure krijgt Meta informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Facebook, detecteert Meta bij elke oproep van onze website door de betrokkene en gedurende het gehele verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-plug-in en door Meta toegewezen aan het respectievelijke Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, zoals de "Vind ik leuk" knop, of als de betrokkene een reactie plaatst, koppelt Meta deze informatie aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens op.

Meta ontvangt via de Facebook-plug-in informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, telkens wanneer de betrokkene is ingelogd op Facebook op het moment van het bezoek aan onze website; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene al dan niet op de Facebook-plug-in klikt. Als de betrokkene niet wil dat dergelijke informatie aan Meta wordt doorgegeven, kan hij of zij voorkomen dat de informatie wordt verzonden door uit te loggen van zijn of haar Facebook-account voordat onze website wordt bezocht.

Facebook Pixel: Door de zogenaamde "Facebook Pixel" op onze website te integreren, kunnen we ook onze advertentiemaatregelen ("advertenties") weergeven aan gebruikers van onze website en het sociale netwerk Facebook en hun successen meten en evalueren ("conversietracking").

We maken ook gebruik van de remarketing-functie "Custom Audiences", die ook de Facebook Pixel gebruikt en op interesse gebaseerde advertenties weergeeft wanneer u onze website of andere websites bezoekt die ook de Facebook Pixel hebben geïntegreerd. Dit stelt ons in staat om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn om onze website aantrekkelijker voor u te maken en ons aanbod te vermarkten.

Vanwege de gebruikte marketingtools maakt uw browser bij een bezoek aan onze website rechtstreeks verbinding met de server van Meta, nadat u uw toestemming heeft gegeven. We hebben geen invloed op de omvang en verdere verwerking van de gegevens die Meta verzamelt via het gebruik van deze tool en daarom presenteren we de ons bekende processen: Door de Facebook-pixel te integreren, ontvangt Meta de informatie dat u de overeenkomstige website van onze website heeft bezocht of op een door ons geplaatste advertentie heeft geklikt. Als u bent geregistreerd bij een Meta-service, kan Meta het bezoek toewijzen aan uw account. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij het Facebook-platform of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres en andere identificatiekenmerken detecteert en gebruikt om uw profiel aan te maken.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 par. 1 lit. a) AVG, dat wil zeggen dat de integratie alleen plaatsvindt nadat uw toestemming is gegeven. Het intrekken van uw toestemming is te allen tijde mogelijk, zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking. De eenvoudigste manier om uw toestemming in te trekken, is via ons cookiebanner. Bovendien kunnen ingelogde gebruikers bezwaar maken rechtstreeks bij de aanbieder of via de volgende link: www.facebook.com/settings/?tab=ads#_. U kunt ook de overeenkomstige optie uitschakelen in de systeeminstellingen van uw browser. U kunt op elk moment opgeslagen cookies verwijderen in de systeeminstellingen van uw browser. Uw gegevens worden bewaard zolang ze nodig zijn voor het betreffende doel, of u heeft bezwaar gemaakt tegen de opslag van uw gegevens of uw toestemming ingetrokken.

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op Meta-servers, inclusief in de VS als een onveilig derde land. Voor deze gevallen heeft de aanbieder een standaard opgelegd die overeenkomt met het voormalige EU-VS Privacy Shield en heeft beloofd de gegevensbeschermingswetten na te leven die van toepassing zijn op de internationale overdracht van de gegevens. We hebben ook zogenaamde standaard gegevensbeschermingsclausules met Facebook afgesproken, met als doel een adequaat niveau van gegevensbescherming in derde landen te waarborgen.

Voor meer informatie over de gegevensverwerking van Meta, kunt u terecht op: www.facebook.com/about/privacy.

Wij maken gebruik van PIWIK Pro, een software voor de statistische evaluatie van gebruikers toegang. Uw IP-adres wordt verkort voordat het wordt opgeslagen. PIWIK PRO gebruikt cookies, die worden opgeslagen op uw apparaat en een analyse van uw gebruik van deze website mogelijk maken. Pseudonieme gebruikersprofielen kunnen worden gemaakt op basis van de verwerkte gegevens.

De gegevensverwerking die verband houdt met PIWIK Pro is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 par. 1 lit. a) AVG. Als u niet wilt dat cookies worden opgeslagen door PIWIK Pro op uw apparaat, kunt u uw toestemming weigeren of intrekken in ons cookiebanner. U kunt ook de overeenkomstige optie uitschakelen in de systeeminstellingen van uw browser. U kunt op elk moment opgeslagen cookies verwijderen in de systeeminstellingen van uw browser. We bewaren uw gegevens zolang we deze nodig hebben voor het betreffende doel, of u bezwaar heeft gemaakt tegen de opslag van uw gegevens of uw toestemming heeft ingetrokken.

De informatie die wordt verzameld over het gebruik van onze website wordt opgeslagen op servers van PIWIK PRO of dienstverleners die door PIWIK Pro in de EU zijn ingeschakeld. We kunnen echter niet altijd uitsluiten dat de gegevens worden doorgegeven aan instanties waarvan het hoofdkantoor of de plaats van gegevensverwerking zich niet bevindt in een lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Als gegevens echter ook buiten de EU worden verwerkt, zorgen we ervoor dat passende en redelijke maatregelen worden genomen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen, bijvoorbeeld door zogenaamde EU-standaardcontractuele clausules af te sluiten.

Meer informatie over de PIWIK Pro-service is te vinden op de website van de fabrikant onder https://piwikpro.de/datenschutz/.

We maken gebruik van de service Google Ads om aandacht te trekken voor onze producten met behulp van advertenties. Als u naar onze webpagina's wordt gebracht via een Google-advertentie, wordt er een cookie op uw apparaat opgeslagen door Google Ads.

De advertentiematerialen worden geleverd door Google via een "advertentieserver". Hiervoor gebruiken websites, inclusief de onze, advertentieservercookies die specifieke succesmetingen meten, zoals de weergave van de advertentie of klikken van gebruikers. Met behulp van de Google Ads-cookies die vanaf onze website zijn opgeslagen, kunnen we informatie ontvangen over het succes van onze advertentiecampagnes. Deze cookies zijn niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. Typisch worden de volgende analytische waarden opgeslagen in de cookie: de unieke cookie-ID, het aantal advertentieweergaven per plaatsing (Frequentie), de laatste weergave (relevant voor post-view conversies) en opt-out informatie (markeringen die gebruikers intrekking van toestemming voor gerichte advertenties tonen).

Google kan uw internetbrowser herkennen via hun cookies. Als een gebruiker bepaalde webpagina's van de website van een Ads-klant bezoekt, en de cookies die op het apparaat van de gebruiker zijn opgeslagen niet zijn verlopen, kunnen Google en de Ads-klant identificeren of de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze webpagina is geleid. Elke Ads-klant krijgt een andere cookie toegewezen. Dit zorgt ervoor dat cookies niet kunnen worden getraceerd door de webpagina's van andere Ads-klanten.

Door de integratie van Google Ads wordt Google geïnformeerd dat de gebruiker een bepaald deel van onze internetpresentie heeft geladen of op een van onze advertenties heeft geklikt. Als u geregistreerd bent bij een Google-service, kan Google het bezoek aan de site koppelen aan uw account. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de host uw IP-adres ontdekt en opslaat. Vanwege de gebruikte marketingtools wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en een Google-server. Met deze advertentiemaatregelen verzamelen we zelf geen persoonlijke gegevens, maar maken we het wel mogelijk voor Google om dit te doen. Uitsluitend statistische analyses worden door Google aan ons verstrekt, die informatie bieden over hoe vaak er op advertenties met verschillende prijzen is geklikt. We verkrijgen geen verdere gegevens met betrekking tot het gebruik van advertentiemateriaal. In het bijzonder zijn we niet in staat om gebruikers te identificeren op basis van deze informatie. Google Conversion Tracking: We gebruiken Google Ads met de extra applicatie "Google Conversion Tracking". Dit is een proces waarmee we het succes van onze advertentiecampagnes kunnen controleren. Hiervoor worden de advertenties voorzien van een technische voorziening, bijvoorbeeld een ID-nummer, waarmee we op basis van klikken kunnen bepalen hoe gebruikers interageren met advertenties en of onze services worden gebruikt. Hierdoor ontvangen we statistische informatie over het totale aantal gebruikers dat door onze advertenties is bereikt, welke advertenties bijzonder populair zijn, en mogelijk informatie over de impact van een advertentie.

Google Remarketing: We gebruiken Google Ads met de extra applicatie "Google Remarketing". Met dit proces kunnen we advertenties maken op basis van bestaande informatie over gebruikers en gebruikers bereiken tijdens hun verdere internetgebruik op nieuwe manieren. Dit gebeurt via cookies die worden opgeslagen bij het bezoeken van onze webpagina's. In deze cookies wordt informatie over het gebruikersgedrag bij het bezoeken van verschillende websites opgenomen en anoniem geëvalueerd door Google. Volgens verklaringen van Google vindt er geen aggregatie plaats van gegevens die zijn verkregen via remarketing, die mogelijk persoonlijke gegevens bevatten die zijn opgeslagen door Google.

De verwerking van gebruikersgegevens gebeurt volgens Art. 6 Par. 1 lit. a) AVG, dat wil zeggen dat de integratie van Google Ads en het gebruik van Google Conversion Tracking en Google Remarketing alleen mag plaatsvinden nadat de gebruiker toestemming heeft gegeven (bijv. via onze cookiemelding). We delen de status van de gebruikerstoestemming met Google, aangezien Google verplicht is om toestemming te verkrijgen met betrekking tot gepersonaliseerde services op grond van de Digital Markets Act. Ons toestemmingsbeheerplatform informeert Google of toestemming al dan niet is gegeven. Het doel is om ervoor te zorgen dat de status van gebruikerstoestemming wordt nageleefd met betrekking tot Google Ads en de integratie van functies en externe services. Op deze manier wordt de toestemmingsstatus van gebruikers met betrekking tot Google Ads in combinatie met onze online inhoud dynamisch aangepast onafhankelijk van de selecties van de gebruiker.

Het intrekken van toestemming is op elk moment mogelijk zonder de toestemming voor de verwerking van gegevens tot aan de datum van intrekking te beïnvloeden. Toestemming kan eenvoudig worden ingetrokken via onze cookiemelding. We bewaren uw gegevens zolang we ze nodig hebben voor het beoogde doel, of zolang de gebruiker geen bezwaar maakt tegen het opslaan van hun gegevens of hun toestemming intrekt. De verzamelde gegevens worden opgeslagen op Google-servers, ook in de VS. Voor deze gevallen heeft het bedrijf ingestemd met het EU-VS-gegevensbeschermingskader, dat zorgt voor naleving van Europese gegevensbeschermingsnormen op basis van adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie. Bovendien hebben we standaardgegevensbeschermingsclausules met Google overeengekomen die bedoeld zijn om een acceptabel niveau van gegevensbescherming te waarborgen in derde landen.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland, is hier te vinden: www.google.com/intl/de/policies/privacy en hier: http://services.google.com/sitestats/de.html.

We gebruiken advertenties van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn"). LinkedIn wordt beheerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

LinkedIn Plug-ins: Bij elk bezoek aan onze website, die is uitgerust met een LinkedIn-component (LinkedIn-plugin), zorgt deze component ervoor dat de browser van de betrokkene een representatie van de LinkedIn-component downloadt. Aanvullende informatie over LinkedIn-plugins is beschikbaar op https://developer.linkedin.com/plugins. Als onderdeel van dit technische proces leert LinkedIn welke daadwerkelijke subpagina van onze website wordt bezocht door een betrokkene.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd bij LinkedIn, detecteert LinkedIn welke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt bij elk bezoek aan onze website en gedurende de gehele duur van het bezoek aan onze website. Deze informatie wordt verzameld door de LinkedIn-component en door LinkedIn toegewezen aan het LinkedIn-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een op onze website geïntegreerde LinkedIn-knop klikt, traceert LinkedIn deze informatie naar het persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Via de LinkedIn-component wordt LinkedIn ervan op de hoogte gebracht dat de betrokkene onze website heeft bezocht telkens wanneer de betrokkene is ingelogd bij LinkedIn tijdens het bezoeken van onze website. Dit gebeurt onafhankelijk van of de betrokkene al dan niet op de LinkedIn-component klikt. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar LinkedIn wordt overgedragen, kan dit worden voorkomen door uit te loggen bij hun LinkedIn-account voordat ze onze website bezoeken.

Op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls biedt LinkedIn de mogelijkheid om u af te melden voor e-mails, sms-berichten en gerichte advertenties, evenals het beheren van advertentie-instellingen. Bovendien maakt LinkedIn gebruik van partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die mogelijk cookies instellen. Dergelijke cookies kunnen worden afgewezen op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het huidige privacybeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het cookiebeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

LinkedIn Insight Tag: We gebruiken ook de LinkedIn Insight-tag (of LinkedIn-pixel) van LinkedIn Ireland Unlimited Company ("LinkedIn"). Door deze JavaScript-tag te integreren, kunnen we u, als gebruiker van onze website, op interesse gebaseerde advertenties ("advertenties") tonen die relevant voor u zijn wanneer u het LinkedIn sociale netwerk bezoekt of andere websites die ook deze technologie gebruiken, en kunnen we statistieken over websitebezoekers en demografieën verkrijgen. Bovendien kunnen we conversietracking gebruiken om uw gebruik van onze LinkedIn-advertenties en uw interesse in onze aanbiedingen te meten, en kunnen we LinkedIn-advertenties opnieuw targeten naar u op andere websites. We doen dit om de effectiviteit van onze LinkedIn-advertenties te verbeteren en onze site interessanter voor u te maken.

Door de LinkedIn Insight-tag te integreren, maakt uw browser na uw toestemming rechtstreeks verbinding met de LinkedIn-server - zowel wanneer u de LinkedIn-website bezoekt als wanneer u websites bezoekt die de LinkedIn Insight-tag hebben geïntegreerd. LinkedIn en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gebruiksgegevens wanneer u onze site bezoekt en de overdracht ervan naar de provider, maar LinkedIn is uitsluitend verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke gegevens voor de hierboven beschreven doeleinden zodra deze zijn overgedragen. We hebben geen controle over de omvang en aard van het gebruik van de gegevens door LinkedIn, dus we verstrekken deze informatie naar ons beste weten: Door de LinkedIn Insight-tag te integreren, ontvangt LinkedIn informatie dat u de overeenkomstige pagina op onze site heeft bezocht of op een advertentie op onze site heeft geklikt. Als u zich heeft geregistreerd voor een LinkedIn-service, kan LinkedIn het bezoek koppelen aan uw account. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij LinkedIn of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres, tijdstempel en andere identificatiegegevens kan bepalen en deze kan koppelen aan de acties die met u zijn geassocieerd.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 (1) (a) AVG, dat wil zeggen dat de integratie alleen plaatsvindt met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, de eenvoudigste manier is om onze cookiemelding te gebruiken. U kunt zich ook afmelden voor de LinkedIn Insight-tag en andere advertentievoorkeuren in de advertentievoorkeuren op www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=en en daarnaast op www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Voor aanvullende keuzes en informatie kunt u terecht in het LinkedIn Privacycentrum op https://privacy.linkedin.com/de-de?lr=1/. We bewaren uw informatie zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor deze is verzameld. U heeft geen bezwaar gemaakt tegen de opslag van uw gegevens of uw toestemming ingetrokken.

LinkedIn verwerkt ook uw persoonsgegevens in de Verenigde Staten, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de overdracht is gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of op passende waarborgen, zoals standaardcontractuele clausules die we als voorzorgsmaatregel met de provider hebben afgesproken. Voor meer informatie over internationale gegevensoverdrachten naar LinkedIn kunt u terecht op: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a1343190?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=en.

Meer informatie over de gegevensverwerking van LinkedIn is beschikbaar bij de provider, LinkedIn Ireland Unlimited Company, t.a.v. Juridische Afdeling (Privacybeleid en Gebruikersovereenkomst), Wilton Plaza, Wilton

Onze website maakt gebruik van telpixeltechnologie van WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) om het bezoekersgedrag te analyseren. In verband hiermee wordt het IP-adres van de bezoeker verwerkt. De verwerking vindt alleen plaats voor het verzamelen van bedrijfsgebonden informatie zoals bijvoorbeeld de bedrijfsnaam. IP-adressen van natuurlijke personen worden door middel van een whitelist uitgesloten van verdere verwerking. Een IP-adres wordt in geen geval opgeslagen in LeadLab. Bij de verwerking van gegevens is het ons grootste belang om de rechten van natuurlijke personen te beschermen. Ons belang bij het verwerken van gegevens is gebaseerd op artikel 6(1)(f) GDPR. Op geen enkel moment kunnen uit de verzamelde gegevens conclusies worden getrokken over een identificeerbare persoon. WiredMinds GmbH gebruikt deze informatie om geanonimiseerde gebruiksprofielen te maken van het bezoekgedrag op onze website.

De tijdens dit proces verkregen gegevens worden niet gebruikt om bezoekers van onze website persoonlijk te identificeren.

Uitsluiten van tracking (Een technisch noodzakelijke cookie wordt ingesteld om u permanent uit te sluiten van tracking door WiredMinds LeadLab op deze website)


We hebben YouTube-video's op onze website ingesloten, die worden gehost door YouTube, maar direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Deze video's zijn allemaal ingesloten in "uitgebreide privacy-modus", wat betekent dat volgens YouTube de weergave van een video niet wordt gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties voor de gebruiker. We hebben echter geen invloed op dit proces.

Om de bescherming van uw gegevens te verbeteren wanneer u onze website bezoekt, zijn de video's in eerste instantie gedeactiveerd en ingesloten met behulp van een "2-klik" oplossing op de pagina. Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina op onze website bezoekt die dergelijke video's bevat, er geen verbinding wordt gemaakt met de servers van Google (eigenaar van YouTube). Pas wanneer u de video's activeert, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google.

Door de video's te activeren, ontvangt YouTube informatie dat u de bijbehorende subpagina van onze website heeft bezocht. Bovendien worden basisgegevens zoals IP-adres en tijdstempel verzonden. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount biedt waarbij u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bent ingelogd op Google, worden uw gegevens rechtstreeks gekoppeld aan uw account. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze voor advertenties, marktonderzoek en/of de gepersonaliseerde vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website.

De wettelijke basis voor het weergeven van video's is Art. 6(1)(a) van de AVG, dat wil zeggen dat inbedding alleen wordt gedaan met uw toestemming. Als u niet wilt dat cookies worden opgeslagen op uw apparaat en uw gegevens worden verwerkt door YouTube, kunt u uw toestemming weigeren of intrekken.

Als u niet wilt dat de verzamelde gegevens worden gekoppeld aan uw profiel op YouTube, moet u uitloggen voordat u de video's activeert. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het maken van gebruikersprofielen door YouTube, en om dit recht uit te oefenen, moet u contact opnemen met YouTube of Google, bijvoorbeeld via https://about.google/contact-google/. Gedetailleerde instructies over het beheren van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u op https://support.google.com/accounts/answer/3024190.

We bewaren uw gegevens zolang we deze nodig hebben voor het betreffende doel, tenzij u bezwaar heeft gemaakt tegen de opslag van uw gegevens of uw toestemming heeft ingetrokken.

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op de servers van Google, inclusief in de Verenigde Staten, wat momenteel een onveilig derde land is. Voor dergelijke gevallen heeft de aanbieder een standaard opgelegd die overeenkomt met het voormalige EU-VS Privacy Shield en heeft beloofd zich te houden aan de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming voor de internationale overdracht van gegevens. We hebben ook standaard gegevensbeschermingsclausules overeengekomen met YouTube, die tot doel hebben een adequaat niveau van gegevensbescherming in het derde land te waarborgen.

Voor verdere informatie over het doel en de omvang van gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube, verwijzen we u naar het privacybeleid van Google. U vindt ook meer informatie over uw rechten en opties voor het beschermen van uw privacy op www.google.com/policies/privacy.

Op deze website maken we gebruik van de diensten van Google Maps. Hierdoor kunnen we interactieve kaarten rechtstreeks op de website weergeven en kunt u de kaartfunctie handig gebruiken. Bij het weergeven van de interactieve kaart ontvangt Google informatie dat u de bijbehorende subpagina van onze website heeft bezocht. Bovendien worden basisgegevens zoals IP-adres en tijdstempel verzonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount biedt waarbij u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks gekoppeld aan uw account. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze voor advertenties, marktonderzoek en/of de gepersonaliseerde vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. De wettelijke basis voor het weergeven van de interactieve kaart is Art. 6(1)(a) van de AVG, dat wil zeggen dat integratie alleen wordt uitgevoerd met uw toestemming. Als u niet wilt dat uw gegevens naar Google worden verzonden, kunt u uw toestemming weigeren of intrekken. Het intrekken van uw toestemming is mogelijk op elk moment, zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking.

Als u niet wilt dat de verzamelde gegevens worden gekoppeld aan uw profiel op Google, moet u uitloggen voordat u de website bezoekt. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het maken van gebruikersprofielen, en om dit recht uit te oefenen, moet u contact opnemen met Google, bijvoorbeeld via https://about.google/contact-google/. Gedetailleerde instructies over het beheren van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u op https://support.google.com/accounts/answer/3024190.

Uw gegevens worden bewaard zolang het nodig is voor het betreffende doel of totdat u bezwaar heeft gemaakt tegen de opslag van uw gegevens.

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op de servers van Google, inclusief in de Verenigde Staten, wat een onveilig derde land is. Voor dergelijke gevallen heeft de aanbieder een standaard opgelegd die overeenkomt met het voormalige EU-VS Privacy Shield en heeft beloofd zich te houden aan de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming voor de internationale overdracht van gegevens. We hebben ook standaard gegevensbeschermingsclausules overeengekomen met Google, die tot doel hebben een adequaat niveau van gegevensbescherming in het derde land te waarborgen.

Voor verdere informatie over het doel en de reikwijdte van gegevensverzameling en de verwerking ervan door Google, verwijzen we u naar het privacybeleid van Google. U vindt ook meer informatie over uw rechten en opties voor het beschermen van uw privacy op www.google.com/policies/privacy.

Deze website maakt gebruik van de tag manager van PIWIK PRO. De Tag Manager van PIWIK PRO is een oplossing waarmee marketeers website tags kunnen beheren vanuit één interface. De tool zelf verzamelt geen persoonlijke gegevens, het activeert alleen andere tags, die op hun beurt dergelijke gegevens kunnen verzamelen. De Tag Manager van PIWIK PRO heeft geen toegang tot deze gegevens. Als cookies zijn uitgeschakeld door de gebruiker, blijft dit van kracht voor alle tracking tags die zijn geïmplementeerd met de Tag Manager van PIWIK PRO.

Bovendien kunnen technisch noodzakelijke (essentiële) cookies op uw apparaat worden opgeslagen door het gebruik van de Tag Manager, met name om uw toestemming voor de cookies die op de website worden gebruikt, op te slaan. Zonder deze technieken kunnen we niet begrijpen of er al toestemming is gegeven voor het plaatsen van cookies of niet. We hebben geen aanvullende toestemming van u nodig voor het gebruik van technisch noodzakelijke technologieën.

Processen die toestemming vereisen voor een specifiek verwerkingsdoel zijn wettelijk gebaseerd op art. 6.1a van de AVG. Indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals vereist kan zijn voor de verwerking van leveringen of het verlenen van andere diensten of tegenprestatie, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6.1 (b) van de AVG. Hetzelfde geldt voor stappen op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst, zoals vragen over of producten of diensten. Als ons bedrijf een wettelijke verplichting heeft die de verwerking van persoonsgegevens vereist, b.v. de nakoming van zijn fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6.1 (c) van de AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond raakt in onze faciliteiten, waardoor zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekeringsinformatie of andere essentiële informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moet worden bekendgemaakt. In dit geval zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6.1 (d) van de AVG. Tot slot kan de verwerking gebaseerd zijn op art. 6.1 (f) van de AVG. Dit is de wettelijke basis voor processen die niet onder een van de bovenstaande items vallen, als de verwerking nodig is om legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en als er geen dwingende belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene zijn. Een dergelijke verwerking is ons toegestaan ​​omdat dit expliciet wordt vermeld door de Europese wetgeving. De wetgever heeft in dit verband verklaard dat een legitiem belang moet worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (AVG, "Overwegende" nr. (47), 2e zin).

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op art. 6.1 (f) van de AVG, dan is ons gerechtvaardigd belang de uitvoering van onze zakelijke activiteiten ten behoeve van onze medewerkers en onze aandeelhouders.

De wettelijke bewaartermijn is het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens. Na het verstrijken van de periode worden de relevante gegevens routinematig verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het aangaan van contracten.

Hierbij informeren wij u dat openbaarmaking van persoonsgegevens vereist kan zijn door de wet (fiscale regelgeving) of in het kader van een contract (bijvoorbeeld informatie over een partij bij het contract). Om een ​​contract aan te gaan, kan het nodig zijn dat een betrokkene ons persoonlijke gegevens verstrekt die op hun beurt door ons moeten worden verwerkt. Een betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract aangaat met die betrokkene. Het niet verstrekken van dergelijke persoonsgegevens zou het aangaan van het contract met de betrokkene verhinderen. Alvorens ons persoonlijke gegevens te verstrekken, moet een betrokkene contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming informeert de betrokkene per geval of het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk verplicht is of vereist is voor het contract, of er een verplichting is om dergelijke persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van dergelijke persoonsgegevens zou zijn.

Overzicht van gebruikte cookies

Naam cookieOntvangerCategorieDoelOpslagperiode
_gcl_auGoogle AdsenseMarketing Het bijhouden van conversies van Google AdSense-campagnesOnbeperkt
_pk_id.*Piwik AnalyticsAnalyse & PrestatiesPiwik Analytics genereert een unieke gebruikers-ID om toe te wijzen aan een gebruiker over meerdere sessies, waardoor het mogelijk is om terugkerende bezoekers te identificeren.13 maanden voor niet-anonieme klanten
_pk_ses.*Piwik AnalyticsAnalyse & PrestatiesEen sessie-ID identificeert een gebruiker uniek gedurende één sessie en koppelt alle gebeurtenissen aan die gebruiker.Sessie
last-visitHELUKABEL (by Spryker)NoodzakelijkBevat de tijdstempel van het laatste websitebezoek in UTC.30 uur
ppms_privacy_Piwik Consent ManagementNoodzakelijkBevat de cookiecategorieën waarvoor de gebruikers toestemming hebben gegeven.12 maanden
REMEMBERMEHELUKABEL (by Spryker)NoodzakelijkDe cookie is essentieel om te bepalen of de inloggegevens moeten worden opgeslagen voor het volgende bezoek aan de pagina.15 minuten
shop-helukabel-comHELUKABEL (by Spryker)NoodzakelijkDeze cookie slaat een unieke ID op die de klant koppelt aan een sessie-invoer op de server. Samen met authenticatie-informatie (met uitzondering van wachtwoorden) bevat de invoer de persoonlijke gegevens van de klant, de momenteel actieve winkelwagen en autorisatiegegevens. De cookie bevat alleen een ID, dat vervolgens op de server wordt gebruikt om de sessiegegevens op te halen, en slaat geen klantgegevens op.30 minuten
Google_maps_load_alwaysHELUKABELNoodzakelijkDe cookie is nodig om te bepalen of ingebedde Google Maps rechtstreeks kunnen worden weergegeven.12 maanden
youtube_load_alwaysHELUKABELNoodzakelijkDe cookie is essentieel om te bepalen of de ingebedde YouTube-video's direct kunnen worden weergegeven.12 maanden