Data privacy verklaring

Welkom op de HELUKABEL-website en bedankt voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten en diensten. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens tijdens het verzamelen, verwerken en gebruiken tijdens uw bezoek aan onze website. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van andere partijen, ook niet als deze op de website van HELUKABEL zijn gelinkt.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers, gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU en alle nationale voorschriften inzake gegevensbescherming waaraan HELUKABEL is onderworpen. De bedoeling van dit privacybeleid is om het publiek te informeren over het type, de omvang en het doel van het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonlijke gegevens door ons bedrijf. Daarnaast informeert dit privacybeleid betrokkenen over hun rechten.

Als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking heeft HELUKABEL tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens zo naadloos mogelijk te laten verlopen. De overdracht van gegevens via internet heeft echter enkele inherente zwakheden, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden hebben betrokkenen het recht om andere middelen te gebruiken om persoonsgegevens aan ons over te dragen, b.v. per telefoon.

Privacybeleid

Het privacybeleid van HELUKABEL is gebaseerd op de termen die zijn gedefinieerd door de Europese uitgever van richtlijnen en verordeningen in de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Daartoe willen we eerst wat terminologie toelichten. Dit privacybeleid gebruikt de volgende termen en definities: a) Persoonsgegevens Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. b) Betrokkene Een betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare persoon wiens persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke zijn verwerkt. c) Verwerking Verwerking betekent elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of op verzamelingen van persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemmen of combineren, beperken, wissen of vernietigen. d) Beperking van verwerking Beperking van de verwerking betekent het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken e) Profilering Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren te analyseren of te voorspellen , interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen. f) Pseudonimisering Pseudonimisering betekent de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. g) Controller: Verwerkingsverantwoordelijke betekent de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten. h) Verwerker: Verwerker betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke. i) Ontvanger Ontvanger betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of een andere instantie aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet een derde partij. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd. j) Derde partij Derde partij betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of lichaam anders dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en personen die, onder het directe gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker, gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken. k) Toestemming Toestemming van de betrokkene betekent elke vrijelijk gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, door een verklaring of door een duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben .

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming die van toepassing is in de Europese Unie is:

HELUKABEL BV
Randweg Zuid 19
6021 PT Budel
Tel.: +31 (0)495-499 049
E-mail: info@helukabel.nl
Website: www.helukabel.de

De webpagina's van HELUKABEL maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen. Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee webpagina's en servers kunnen worden herleid tot de daadwerkelijke server waarop de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte webpagina's en servers de browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID.

Cookies stellen HELUKABEL in staat om de gebruikers van deze website beter van dienst te zijn, wat niet mogelijk zou zijn zonder dergelijke cookies. Cookies stellen ons in staat om de informatie en aanbiedingen op onze website te optimaliseren in het belang van de gebruiker. Zoals eerder vermeld, stellen cookies ons in staat om terugkerende bezoekers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor de bezoekers gemakkelijker te maken. Maakt een website bijvoorbeeld gebruik van cookies, dan hoeven bezoekers bij een volgend bezoek niet opnieuw hun inloggegevens in te voeren omdat dit gebeurt door de website en de cookie die op het computersysteem van de bezoeker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie voor een winkelwagentje in de webshop. De online winkel gebruikt een cookie om artikelen te onthouden die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

Een betrokkene kan zijn of haar webbrowser zo instellen dat onze website geen cookies plaatst en daardoor te allen tijde permanent bezwaar maakt tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen opgeslagen cookies op elk moment worden verwijderd met behulp van een webbrowser of andere software. Alle veelgebruikte webbrowsers bieden deze functie. Als de betrokkene de opslag van cookies in zijn webbrowser deactiveert, kan dit ertoe leiden dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

De website van HELUKABEL verzamelt bij elk bezoek aan de website door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem een ​​bepaalde hoeveelheid gegevens of informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De soorten gegevens die kunnen worden verzameld, zijn (1) browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem naar onze website gaat (verwijzers genoemd), (4 ) de subpagina's die op onze website worden geopend door een toegangssysteem, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een IP-adres (Internet Protocol), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt voor bescherming tegen aanvallen op onze IT-systemen. HELUKABEL trekt geen conclusies over de betrokkene bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie. Deze informatie is in plaats daarvan nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit op lange termijn van onze IT-systemen en de technologie van onze website te waarborgen , en (4) wetshandhavers de nodige informatie verstrekken in het geval van een cyberaanval.

Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden door HELUKABEL enerzijds statistisch geëvalueerd en anderzijds met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verbeteren en een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt . De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van alle persoonlijke gegevens die door de betrokkene worden verstrekt, opgeslagen.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich te registreren op de website van de verantwoordelijke. Dit registratieproces omvat het verzamelen van persoonlijke gegevens. Welke persoonsgegevens aan de verwerkingsverantwoordelijke worden verstrekt, is te zien op de registratiepagina. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor interne verwerking bij de verantwoordelijke verzameld en opgeslagen.

De verwerkingsverantwoordelijke kan gegevens verstrekken aan een of meerdere verwerkers, zoals verzenddiensten, die de persoonsgegevens op hun beurt uitsluitend zullen gebruiken voor interne processen die verband houden met de doeleinden van de verwerkingsverantwoordelijke.

Door registratie op de website van de verwerkingsverantwoordelijke worden het door de internetserviceprovider (ISP) van de betrokkene toegewezen IP-adres en de datum en tijd van de registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen omdat ze nodig zijn om misbruik van onze diensten te voorkomen en eventueel voor het onderzoek naar mogelijke misdrijven. Als gevolg hiervan is de opslag van deze gegevens vereist voor de beveiliging van de verwerkingsverantwoordelijke. Deze gegevens worden niet aan derden bekendgemaakt, tenzij er een wettelijke verplichting is voor een dergelijke openbaarmaking, of de openbaarmaking is bedoeld voor strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige openbaarmaking van persoonlijke gegevens, stelt de verwerkingsverantwoordelijke in staat om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die naar hun aard alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde personen kunnen op elk moment de persoonlijke gegevens die tijdens hun registratie zijn bekendgemaakt, wijzigen of deze laten wissen uit de gegevensopslag van de verwerkingsverantwoordelijke. Op verzoek zal de verwerkingsverantwoordelijke elke betrokkene te allen tijde informeren over welke persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene zijn opgeslagen.

Bovendien zal de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of kennisgeving van de betrokkene corrigeren of wissen, tenzij dit wordt uitgesloten door wettelijke opslagvereisten. De functionaris voor gegevensbescherming die in dit privacybeleid wordt genoemd, is in dit kader beschikbaar als contactpersoon voor betrokkenen.

De HELUKABEL-website heeft een mogelijkheid om u te abonneren op onze bedrijfsnieuwsbrief. Welke persoonsgegevens tijdens het abonnement op de nieuwsbrief aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, is te zien in het aanmeldingsscherm. HELUKABEL gebruikt een nieuwsbrief om periodiek mededelingen over aanbiedingen en producten van het bedrijf naar klanten en zakenpartners te sturen.

Betrokkenen kunnen onze bedrijfsnieuwsbrief alleen ontvangen als ze (1) een geldig e-mailadres hebben en (2) zich abonneren op de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt een bevestigingsbericht verzonden naar het e-mailadres dat door de betrokkene is opgegeven tijdens het eerste abonnement op de nieuwsbrief (dubbele opt-in-methode). Dit bevestigingsbericht wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres, als betrokkene, het abonnement op de nieuwsbrief heeft geautoriseerd. Tijdens het abonnement op de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op dat door de internetprovider (ISP) is toegewezen aan het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt op het moment van inschrijving, evenals de datum en het tijdstip van inschrijving. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om een ​​(mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip op te sporen en dient daarom als wettelijke waarborg voor de verwerkingsverantwoordelijke. De persoonlijke gegevens die tijdens een nieuwsbriefabonnement worden verzameld, worden alleen gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief.

Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief e-mailmeldingen ontvangen als dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefservice en gerelateerde registratieprocessen, zoals het geval kan zijn in het geval van wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of de technische omstandigheden. Persoonlijke gegevens die tijdens het abonnement op de nieuwsbrief worden verzameld, worden niet aan derden verstrekt. De betrokkene kan het abonnement op de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen.

De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die door de betrokkene is gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken. Elke nieuwsbrief bevat een link voor het intrekken van de toestemming. Bovendien kunnen gebruikers zich rechtstreeks op de website van de controller afmelden voor de nieuwsbrief of de controller op andere manieren op de hoogte stellen.

HELUKABEL-nieuwsbrieven bevatten trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in e-mails die in html-indeling worden verzonden om het opnemen en analyseren van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie mogelijk van het succes of falen van online marketingcampagnes.

Met de ingebouwde trackingpixel kan HELUKABEL detecteren of en wanneer een e-mail is geopend en welke van de links in een e-mail door een betrokkene zijn geopend. Persoonlijke gegevens die via trackingpixels worden verzameld, worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van nieuwsbrieven te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de betrokkenen. Dergelijke persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Betrokkenen kunnen op elk moment hun toestemming intrekken, die afzonderlijk is gegeven met behulp van een dubbele opt-in-procedure. De verwerkingsverantwoordelijke verwijdert dergelijke persoonsgegevens wanneer de toestemming wordt ingetrokken. HELUKABEL interpreteert het uitschrijven van de nieuwsbrief automatisch als een intrekking van de toestemming.

Om aan de wettelijke vereisten te voldoen, bevat de website van HELUKABEL informatie om snel contact met ons bedrijf op te nemen en om directe communicatie met ons mogelijk te maken. Hieronder valt een algemeen e-mailcontact (e-mailadres). Als een betrokkene via e-mail of een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens, die vrijwillig door de betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of het contact met de betrokkene. Dergelijke persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. SSL-coderingstechnologie wordt gebruikt voor het overdragen van dergelijke gegevens. De contactmogelijkheden zijn:

 • Online formulier voor het downloaden van bestanden
 • Catalogusbestelling
 • Drumfeedback

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van betrokkenen slechts zo lang als nodig is om het doel van het bewaren van de gegevens te bereiken, of zoals bepaald door de Europese uitgevende instelling van richtlijnen en verordeningen of andere wetgevende instanties in wet- en regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is .

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving onbeschikbaar gemaakt of verwijderd wanneer het doel van het bewaren van de gegevens niet meer bestaat, of een door de Europese uitgevende instelling van richtlijnen en verordeningen of een andere wetgevende instantie bepaalde bewaartermijn verstrijkt.

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht, gedefinieerd door de Europese uitgever van richtlijnen en verordeningen, om bevestiging van de verwerkingsverantwoordelijke te vragen of de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt die betrekking hebben op de betrokkene. Betrokkenen die gebruik willen maken van dit recht op bevestiging kunnen te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

b) Recht van toegang

Elke betrokkene heeft het recht, bepaald door de Europese uitgever van richtlijnen en verordeningen, om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt, en, indien dat het geval is, toegang tot de persoonsgegevens en de volgende informatie, evenals een kopie van dergelijke informatie. Daarnaast heeft de Europese uitgever van richtlijnen en verordeningen de betrokkene een recht op informatie verleend met betrekking tot de volgende zaken:

 • De doeleinden van verwerking
 • De betrokken categorieën persoonsgegevens
 • De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
 • Waar mogelijk, de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard, of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen
 • Het bestaan ​​van het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
 • Het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 • Wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld:
 • Alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens Het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de betekenis en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
 • De betrokkene heeft ook recht op informatie over het al dan niet doorgeven van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om geïnformeerd te worden over de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte. Betrokkenen die van dit informatierecht gebruik willen maken, kunnen te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

c) Recht op rectificatie

De betrokkene heeft het recht, bepaald door de Europese uitgever van richtlijnen en verordeningen, om van de verantwoordelijke voor de verwerking onverwijld de rectificatie van hem of haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring. Betrokkenen die van dit recht op rectificatie gebruik willen maken, kunnen te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

d) Recht op gegevenswissing (recht om te worden vergeten)

De betrokkene heeft het recht, bepaald door de Europese uitvaardiging van richtlijnen en verordeningen, om van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen dat de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld worden gewist en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om de persoonsgegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende gronden is van toepassing:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 • De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd op grond van artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG, en wanneer er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking .
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de AVG.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.

Als een van de bovenstaande gronden van toepassing is en een betrokkene de door HELUKABEL opgeslagen persoonsgegevens wil laten wissen, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.
De functionaris voor gegevensbescherming van HELUKABEL of een andere medewerker zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onverwijld wordt ingewilligd.

Wanneer HELUKABEL de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, van de AVG verplicht is om de persoonsgegevens te wissen, zal ons bedrijf, in zijn rol als verwerkingsverantwoordelijke en rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke stappen, inclusief technische maatregelen, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om het wissen door dergelijke verwerkingsverantwoordelijken van alle links naar, of kopieën of replicatie van, die persoonsgegevens. De functionaris voor gegevensbescherming van HELUKABEL of een andere medewerker zal in elk geval de nodige stappen ondernemen.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke betrokkene heeft het recht, gedefinieerd door de Europese uitgever van richtlijnen en verordeningen, om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
 • De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
 • De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar heeft de betrokkene nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21, lid 1, van de AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
Wanneer een van de bovenstaande voorwaarden van toepassing is en een betrokkene de beperking van zijn persoonlijke gegevens die bij HELUKABEL zijn opgeslagen, wenst te verkrijgen, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming van HELUKABEL of een andere medewerker zal de beperking van de verwerking initiëren.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elke betrokkene heeft het recht, bepaald door de Europese uitgever van richtlijnen en verordeningen, om de hem of haar betreffende persoonsgegevens, die hij of zij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. De betrokkene heeft ook het recht om die gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of punt (a) van artikel 9, lid 2, van de AVG of op een contract overeenkomstig punt (b) van artikel 6, lid 1, van de AVG en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. Bovendien kan bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens art. 20, lid 1, van de AVG heeft de betrokkene het recht om de directe overdracht van zijn persoonsgegevens van een verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen, indien dit technisch mogelijk is en indien dit geen nadelige gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen. Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, kan een betrokkene te allen tijde contact opnemen met de door HELUKABEL aangestelde functionaris voor gegevensbescherming.

g) Recht van bezwaar

De betrokkene heeft het recht, gedefinieerd door de Europese uitsteller van richtlijnen en verordeningen, om op grond van zijn of haar specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die is gebaseerd op punt (e ) of (f) van artikel 6, lid 1, van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van die bepalingen. Wanneer een bezwaar is ingediend, zal HELUKABEL de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Wanneer HELUKABEL persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit omvat profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien een betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal HELUKABEL de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden gebruiken. Wanneer persoonsgegevens door HELUKABEL worden verwerkt voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de AVG, heeft de betrokkene, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang. Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan een betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van HELUKABEL van een andere werknemer. In de context van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, kan de betrokkene zijn of haar recht van bezwaar uitoefenen met geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

De betrokkene heeft het recht, bepaald door de Europese uitgever van richtlijnen en verordeningen, om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit dat rechtsgevolgen voor hem of haar teweegbrengt of hem of haar op vergelijkbare wijze aanzienlijk treft, tenzij het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan ​​door het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en waarin ook passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder of (2) is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, dan zal HELUKABEL passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden van de betrokkene en de legitieme belangen, in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en om de beslissing aan te vechten. Als een betrokkene rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

i) Recht om toestemming voor verwerking in te trekken

De betrokkene heeft het recht, gedefinieerd door de Europese uitgever van richtlijnen en verordeningen, om zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken. Als een betrokkene gebruik wil maken van zijn of haar recht om toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van het sollicitatieproces. De verwerking kan elektronisch zijn. Dit is met name het geval wanneer een sollicitant sollicitatiedocumenten elektronisch aan de voor de verwerking verantwoordelijke overdraagt, b.v. via e-mail of een formulier op de website. Als de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst aangaat met de sollicitant, worden de overgedragen gegevens opgeslagen met het oog op de uitvoering van de arbeidsrelatie met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Als de verantwoordelijke en de sollicitant geen arbeidsovereenkomst aangaan, worden de sollicitatiedocumenten uiterlijk twee maanden na de kennisgeving van de sollicitant automatisch gewist, tenzij de verantwoordelijke andere legitieme belangen heeft om de gegevens niet te wissen.

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een ontmoetingsplaats op internet, een online community die gebruikers in staat stelt te communiceren en te interageren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of kan de webgemeenschap in staat stellen persoonlijke of bedrijfsinformatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken. Facebook wordt beheerd door Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Voor betrokkenen die buiten de VS of Canada wonen, is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Door toegang te krijgen tot subpagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarin een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch gevraagd om een ​​weergave van de relevante Facebook-component van Facebook. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins is beschikbaar op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE . Als onderdeel van dit technische proces verneemt Facebook welke daadwerkelijke subpagina van onze website door een betrokkene wordt bezocht. Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Facebook, detecteert Facebook bij elke toegang tot onze website en gedurende de gehele duur van het bezoek of onze website welke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en door Facebook toegewezen aan het Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene een van de in onze website geïntegreerde Facebook-knoppen gebruikt, b.v. de "Vind ik leuk"-knop, of als de betrokkene een opmerking invoert, dan koppelt Facebook deze informatie aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op. Via de Facebook-component wordt Facebook op de hoogte gebracht dat de betrokkene onze website heeft bezocht wanneer de betrokkene bij het bezoeken van onze website op Facebook is ingelogd. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Facebook wordt overgedragen, kan dit worden voorkomen door uit te loggen van zijn Facebook-account voordat hij onze website bezoekt. Het gegevensbeleid van Facebook is beschikbaar op https://www.facebook.com/about/privacy/ en geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Daar worden ook de instellingsmogelijkheden van Facebook ter bescherming van de privacy van de betrokkene uitgelegd.

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse betekent het verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website van waaruit een betrokkene naar onze website is gekomen (bekend als "referrers"), welke subpagina's van onze website zijn bezocht en hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken . Webanalyse wordt voornamelijk gebruikt voor het optimaliseren van een website en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame. De Google Analytics-component wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de extensie "_gat._anonymizeIp" voor de webanalyse via Google Analytics. Deze extensie verkort en anonimiseert het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene als de toegang tot onze website plaatsvindt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een ander land dat partij is bij het verdrag voor de Europese Economische Ruimte. Het doel van de Google Analytics-component is om de bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op onze webpagina's samen te stellen en om andere diensten uit te voeren die verband houden met het gebruik van onze website. Google Analytics plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven uitgelegd. Door het plaatsen van een cookie kan Google een analyse maken van het gebruik van onze website. Bij elke toegang tot een afzonderlijke pagina van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop de Google Analytics-component is geïntegreerd, zorgt de Google Analytics-component ervoor dat de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene gegevens naar Google overdraagt ​​voor online analyse. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en klikken te volgen en commissies te berekenen. Cookies worden gebruikt om persoonlijke gegevens op te slaan, zoals het tijdstip van toegang, de locatie van waaruit de toegang is gemaakt en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze webpagina's worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens, die door het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden. Zoals hierboven uitgelegd, kan een betrokkene zijn of haar webbrowser zo instellen dat het plaatsen van cookies door onze website wordt geblokkeerd en daardoor te allen tijde permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling in de webbrowser zou voorkomen dat Google een cookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen cookies die zijn ingesteld door Google Analytics op elk moment worden verwijderd met behulp van een webbrowser of andere software. De betrokkene heeft ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van deze gegevens die door Google Analytics zijn gegenereerd over het gebruik van de website, evenals tegen de verwerking van deze gegevens door Google, waardoor deze wordt voorkomen. Hiertoe moet de betrokkene een browser-add-on downloaden en installeren van https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser-add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens of informatie over de bezoeken aan websites mogen worden overgedragen aan Google Analytics. Google interpreteert de installatie van de browser-add-on als een bezwaar. Als het IT-systeem van de betrokkene wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser-add-on wordt gede-installeerd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon in zijn domein, wordt gedeïnstalleerd of gedeactiveerd, kan de browser-add-on opnieuw worden geïnstalleerd of opnieuw worden geactiveerd. Meer informatie en het actuele privacybeleid van Google zijn beschikbaar op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html . Google Analytics wordt uitgelegd onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

De verwerkingsverantwoordelijke heeft Google AdWords op deze website geïntegreerd. Google AdWords is een dienst voor internetreclame waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in de zoekresultaten van Google en in het advertentienetwerk van Google. Google AdWords stelt adverteerders in staat om vooraf bepaalde trefwoorden te definiëren waarmee een advertentie in de zoekresultaten van Google wordt weergegeven, alleen als de gebruiker een zoekresultaat opent dat relevant is voor het trefwoord. In het advertentienetwerk van Google worden advertenties verspreid met behulp van een geautomatiseerd algoritme en rekening houdend met de vooraf gedefinieerde zoekwoorden op websites die relevant zijn voor het onderwerp. Google AdWords wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. Het doel van ons gebruik van Google AdWords is om te adverteren voor onze website door relevante advertenties te plaatsen op de websites van externe bedrijven en in de zoekresultaten van Google, en om externe bedrijven toe te staan ​​te adverteren op onze website. Als een betrokkene via een Google-advertentie op onze website komt, wordt door Google een zogenaamde conversiecookie op het IT-systeem van de betrokkene geplaatst. Wat cookies zijn, is hierboven uitgelegd. Een conversiecookie wordt na dertig dagen ongeldig en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Zolang de cookie niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om bij te houden of bepaalde subpagina's van onze website, b.v. het winkelwagentje van ons online winkelsysteem, zijn geopend. De conversiecookie kan zowel door ons als door Google worden gebruikt om bij te houden of een betrokkene die via een AdWords-advertentie op onze website is gekomen, inkomsten heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop heeft gedaan of geannuleerd. De gegevens en informatie die door conversiecookies worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze website te genereren. De bezoekersstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons is verzonden, evenals om het succes of falen van de betreffende AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties in de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere advertentieklanten van Google AdWords ontvangen informatie van Google waarmee de betrokkene kan worden geïdentificeerd. Door middel van de conversiecookie wordt persoonlijke informatie opgeslagen, b.v. over de door de betrokkene bezochte website. Bij elk bezoek aan onze webpagina's worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens, die door het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden. Zoals hierboven uitgelegd, kan een betrokkene zijn of haar webbrowser zo instellen dat het plaatsen van cookies door onze website wordt geblokkeerd en daardoor te allen tijde permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling in de webbrowser zou voorkomen dat Google een conversiecookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen cookies die zijn ingesteld door Google AdWords op elk moment worden verwijderd met behulp van een webbrowser of andere software. Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Hiervoor moet de betrokkene de link www.google.de/settings/ads openen en daar de gewenste instellingen uitvoeren. Meer informatie en het actuele privacybeleid van Google zijn beschikbaar op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van het bedrijf LinkedIn geïntegreerd. LinkedIn is een webgebaseerd sociaal netwerk waarmee gebruikers in contact kunnen komen met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde mensen in meer dan 200 landen gebruiken LinkedIn. Hiermee is LinkedIn het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld. LinkedIn wordt beheerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VS. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland is verantwoordelijk voor gegevensbeschermingszaken buiten de VS. Bij elke toegang tot onze website, die is uitgerust met een LinkedIn-component (LinkedIn-plug-in), zorgt deze component ervoor dat de browser van de betrokkene een weergave van de LinkedIn-component downloadt. Aanvullende informatie over LinkedIn-plug-ins is beschikbaar op https://developer.linkedin.com/plugins. Als onderdeel van dit technische proces leert LinkedIn welke daadwerkelijke subpagina van onze website door een betrokkene wordt bezocht. Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op LinkedIn, detecteert LinkedIn bij elke toegang tot onze website en gedurende de gehele duur van het bezoek of onze website welke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de LinkedIn-component en door LinkedIn toegewezen aan het LinkedIn-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een LinkedIn-knop klikt die op onze website is geïntegreerd, dan herleidt LinkedIn deze informatie naar het persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op. Via de LinkedIn-component wordt LinkedIn op de hoogte gebracht dat de betrokkene onze website heeft bezocht wanneer de betrokkene bij het bezoeken van onze website op LinkedIn is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de LinkedIn-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie wordt overgedragen aan LinkedIn, kan dit worden voorkomen door uit te loggen van zijn LinkedIn-account voordat hij onze website bezoekt. Onder https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls biedt LinkedIn de mogelijkheid om je af te melden voor e-mail, sms-berichten en gerichte advertenties, en om advertentie-instellingen te beheren. Daarnaast maakt LinkedIn gebruik van partners als Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die cookies kunnen plaatsen. Dergelijke cookies kunnen worden afgewezen onder https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het huidige privacybeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het cookiebeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internetvideoportaal waarmee uitgevers gratis videoclips kunnen uploaden en andere gebruikers deze video's ook gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube staat de publicatie van alle soorten video's toe. Daarom zijn volledige versies van films en tv-uitzendingen, maar ook muziekvideo's, trailers of video's die door de gebruikers zelf zijn gemaakt via de portal beschikbaar. YouTube wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Door toegang te krijgen tot subpagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarin een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch gevraagd om een ​​weergave van de relevante YouTube-component te downloaden van YouTube. Meer informatie over YouTube is beschikbaar op https://www.youtube.com/yt/about/ . Als onderdeel van dit technische proces leren YouTube en Google welke daadwerkelijke subpagina van onze website door een betrokkene wordt bezocht. Als de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube bij het openen van een subpagina die een YouTube bevat, welke daadwerkelijke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en herleid tot het relevante YouTube-account van de betrokkene.

Via de YouTube-component worden YouTube en Google op de hoogte gebracht dat de betrokkene onze website heeft bezocht, telkens wanneer de betrokkene bij het bezoeken van onze website op YouTube is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de YouTube-video klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie wordt overgedragen aan YouTube en Google, kan dit worden voorkomen door uit te loggen van zijn YouTube-account voordat hij onze website bezoekt. Het door YouTube gepubliceerde privacybeleid is beschikbaar op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

Onze website maakt gebruik van telpixeltechnologie van WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) om het bezoekersgedrag te analyseren. In verband hiermee wordt het IP-adres van de bezoeker verwerkt. De verwerking vindt alleen plaats voor het verzamelen van bedrijfsgebonden informatie zoals bijvoorbeeld de bedrijfsnaam. IP-adressen van natuurlijke personen worden door middel van een whitelist uitgesloten van verdere verwerking. Een IP-adres wordt in geen geval opgeslagen in LeadLab. Bij de verwerking van gegevens is het ons grootste belang om de rechten van natuurlijke personen te beschermen. Ons belang bij het verwerken van gegevens is gebaseerd op artikel 6(1)(f) GDPR. Op geen enkel moment kunnen uit de verzamelde gegevens conclusies worden getrokken over een identificeerbare persoon. WiredMinds GmbH gebruikt deze informatie om geanonimiseerde gebruiksprofielen te maken van het bezoekgedrag op onze website. De tijdens dit proces verkregen gegevens worden niet gebruikt om bezoekers van onze website persoonlijk te identificeren.

Processen die toestemming vereisen voor een specifiek verwerkingsdoel zijn wettelijk gebaseerd op art. 6.1a van de AVG. Indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals vereist kan zijn voor de verwerking van leveringen of het verlenen van andere diensten of tegenprestatie, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6.1 (b) van de AVG. Hetzelfde geldt voor stappen op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst, zoals vragen over of producten of diensten. Als ons bedrijf een wettelijke verplichting heeft die de verwerking van persoonsgegevens vereist, b.v. de nakoming van zijn fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6.1 (c) van de AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond raakt in onze faciliteiten, waardoor zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekeringsinformatie of andere essentiële informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moet worden bekendgemaakt. In dit geval zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6.1 (d) van de AVG. Tot slot kan de verwerking gebaseerd zijn op art. 6.1 (f) van de AVG. Dit is de wettelijke basis voor processen die niet onder een van de bovenstaande items vallen, als de verwerking nodig is om legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en als er geen dwingende belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene zijn. Een dergelijke verwerking is ons toegestaan ​​omdat dit expliciet wordt vermeld door de Europese wetgeving. De wetgever heeft in dit verband verklaard dat een legitiem belang moet worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (AVG, "Overwegende" nr. (47), 2e zin).

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op art. 6.1 (f) van de AVG, dan is ons gerechtvaardigd belang de uitvoering van onze zakelijke activiteiten ten behoeve van onze medewerkers en onze aandeelhouders.

De wettelijke bewaartermijn is het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens. Na het verstrijken van de periode worden de relevante gegevens routinematig verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het aangaan van contracten.

Hierbij informeren wij u dat openbaarmaking van persoonsgegevens vereist kan zijn door de wet (fiscale regelgeving) of in het kader van een contract (bijvoorbeeld informatie over een partij bij het contract). Om een ​​contract aan te gaan, kan het nodig zijn dat een betrokkene ons persoonlijke gegevens verstrekt die op hun beurt door ons moeten worden verwerkt. Een betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract aangaat met die betrokkene. Het niet verstrekken van dergelijke persoonsgegevens zou het aangaan van het contract met de betrokkene verhinderen. Alvorens ons persoonlijke gegevens te verstrekken, moet een betrokkene contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming informeert de betrokkene per geval of het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk verplicht is of vereist is voor het contract, of er een verplichting is om dergelijke persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van dergelijke persoonsgegevens zou zijn.