Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur van 8 juni 2011 (herschikking) en Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/863 van de Commissie van 31 maart 2015 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van stoffen waarvoor beperkingen gelden. Richtlijn 2011/65/EU beperkt het gebruik en het op de markt brengen van lood, kwik, cadmium, chroom VI, polybroombifenylen (PBB's) en polybroomdifenylethers (PBDE's) in bepaalde elektrische en elektronische apparatuur (EEE). Deze is in juli 2011 in werking getreden en vervangt de oude Richtlijn 2006/95/EG van 12 december 2006. Richtlijn 2011/65/EU is in Duitsland omgezet in nationaal recht door de Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung (ElektroStoffV). Met Richtlijn 2011/65/EU is een proces geïmplementeerd om in de toekomst aanvullende stoffen toe te kunnen voegen. Dit proces werd voor het eerst gebruikt in de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/863 om de stoffen di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP), butylbenzylftalaat (BBP), dibutylftalaat (DBP), diisobutylftalaat (DIBP) op te nemen. , evenals categorie 11 "andere elektrische en elektronische apparatuur die niet in een van de bovenstaande categorieën valt" binnen het toepassingsgebied van de bestaande RoHS-richtlijn. De overgangsperiode hiervoor liep af op 22 juli 2019. HELUKABEL® GmbH is in constante dialoog en uitwisseling van informatie met haar leveranciers om te kunnen reageren op mogelijke verdere beperkingen van stoffen. Als u nog vragen heeft over stoffenverboden en stofvereisten (zoals REACH, RoHS, conflictmineralen (CMRT) enz.), neem dan contact op met compliance@helukabel.de.